Glosari

Menerangkan Istilah Teknikal dalam Industri Insurans Islam

A

Nama

Definisi

Amanah

Reliabiliti, kebolehpercayaan, kesetiaan, kejujuran.
Merupakan nilai penting dalam masyarakat Islam ketika saling berurusan. Ia juga merujuk kepada deposit dalam amanah, di mana seseorang dapat memegang harta sebagai amanah orang lain.

Klausa Purata

Menetapkan bahawa dana Takaful hanya menanggung bahagian kerugian yang bersesuaian di mana jumlah perlindungan hanya akan menanggung jumlah nilai yang berisiko.

B

Nama

Definisi

Bay Al Salam

Penghantaran pada masa akan datang.
Suatu kontrak di mana pembayaran dibuat secara tunai pada saat kontrak dilakukan tetapi penghantaran aset yang dibeli akan ditangguhkan hingga tarikh yang ditetapkan.

Bay’ al ‘Inah

Jual beli kembali.
Penjualan dan pembelian semula aset dengan harga yang lebih tinggi daripada harga asal yang dijual oleh penjual.

Penjual segera membeli semula aset yang telah dijual atas dasar pembayaran tertangguh dengan harga yang lebih tinggi daripada harga asal. Ini dapat dilihat sebagai pinjaman dalam bentuk jualan.

Bay’ al Arboon

Deposit – jaminan jualan
Perjanjian jualan di mana deposit jaminan diberikan terlebih dahulu sebagai bayaran sebahagian harga komoditi. Deposit ini akan hilang jika pembeli tidak memenuhi kewajipannya.

C

Nama

Definisi

Dokumen Sijil

Bukti kontrak antara peserta dan pengendali Takaful yang menetapkan terma dan syarat sijil tertentu.

Tuntutan

Pemberitahuan kepada pengendali Takaful mengenai pembayaran jumlah tertentu di bawah terma sijil.

Nisbah Tuntutan

Nisbah tuntutan bersih yang dibelanjakan kepada sumbangan yang diterima.

Sumbangan

Sumbangan kewangan yang disediakan sekali atau secara berkala oleh peserta kepada pengendali Takaful untuk tujuan pelaburan dan Tabarru’.

D

Nama

Definisi

Darurah

Keperluan
Dalam kecemasan, orang Islam boleh mengabaikan aspek undang-undang Shariah untuk menyelamatkan nyawa mereka atau untuk memelihara komuniti Islam.

E

Nama

Definisi

Sumbangan diterima

Sumbangan bersih tiada peruntukan yang disediakan untuk sumbangan belum diterima (RUC) pada pendapatan tahunan ditambah RUC pada permulaan tahun.

Perjanjian lebihan kerugian

Jenis perjanjian reTakaful yang memberi kuasa kepada pengendali reTakaful membayar semua atau peratusan tertentu daripada kerugian yang timbul daripada kejadian atau peristiwa tertentu (kerap kali bersifat lebih atau kurang bencana) melebihi amaun tetap dan hingga had yang ditetapkan.

Kadar Perbelanjaan

Nisbah perbelanjaan keseluruhan bagi tahun (termasuk komisen, gaji, dan lain-lain) terhadap jumlah pendapatan sumbangan keseluruhan selain daripada sumbangan tunggal dan pertimbangan bagi annuiti.

F

Nama

Definisi

Perjanjian Fakultatif

Kontrak reTakaful di mana pengendali Takaful mempunyai pilihan untuk menyerah dan pilihan untuk menerima atau menolak risiko individu.

Fard al Kifayah

Tugas sosial yang diwajibkan.
Kewajipan kolektif orang Islam. Pelaksanaan tugas-tugas ini (misalnya, solat jenazah) oleh sesetengah orang Islam membebaskan yang lain daripada memenuhi tanggungjawab tersebut. Istilah ini merangkumi fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat dan oleh itu diambil alih oleh negara, seperti penyediaan utiliti atau pembinaan jalan, jambatan dan terusan.

Fasid

Tidak baik atau tidak berkesan atau batal.
Terma yang dilarang dalam kontrak, terus menjadikan kontrak tidak sah.

Fatwa

Pendapat keagamaan atau undang-undang yang berwibawa berdasarkan undang-undang Islam (Shariah).

Fiqh

Jurisprudens Islam.
Sains Shariah. Sumber penting ekonomi Islam.

G

Nama

Definisi

Takaful Am

Perlindungan kepada peserta untuk kerugian akibat bencana seperti kemalangan, kebakaran, banjir, liabiliti dan pencurian.

Gharar

Ketidakpastian.
Salah satu daripada tiga larangan asas dalam kewangan Islam (yang lainnya ialah riba dan maysir). Gharar adalah konsep kompleks yang merangkumi beberapa jenis ketidakpastian haram dalam kontrak. Ia melibatkan pertukaran di mana satu atau lebih pihak berpotensi dikelirukan melalui kejahilan tentang unsur penting dalam pertukaran itu. Perjudian adalah bentuk gharar kerana penjudi tidak tahu hasil judi tersebut.

Sumbangan kasar langsung

Sumbangan pada kadar kasar asal yang dikenakan kepada pelanggan dalam urus niaga Takaful secara langsung tanpa potongan untuk komisen atau broker.

Takaful Keluarga Kumpulan

Takaful Keluarga (biasanya tanpa pemeriksaan perubatan) pada sekumpulan orang di bawah sijil induk. Biasanya dikeluarkan kepada majikan untuk faedah pekerja, atau kepada ahli persatuan.

H

Nama

Definisi

Halal

Sah, dibenarkan.
Konsep halal mempunyai unsur-unsur spiritual. Dalam Islam, terdapat aktiviti, profesion, kontrak dan transaksi yang secara jelas dilarang (haram) oleh al-Quran atau al-Sunnah. Semua aktiviti, profesion, kontrak dan transaksi lain adalah halal.

Haq Maliy

Hak-hak pada aset kewangan.
Haq Maliy adalah hak-hak pada aset kewangan. Contoh hak-hak tersebut ialah haq dayn (hak-hak hutang) dan haq tamalluk (hak-hak pemilikan).

Haram

Tidak sah, dilarang.
Aktiviti, profesion, kontrak dan transaksi yang secara jelas dilarang oleh al-Quran atau al-Sunnah. Lihat Halal.

Hibah

Hadiah
Hadiah yang diberikan secara sukarela sebagai ganti pinjaman yang diberikan atau manfaat yang diperoleh.

I

Nama

Definisi

Ibra’

Pengurangan/penghapusan hutang.
Apabila seseorang menarik balik hak untuk mengutip bayaran daripada peminjam.

Ijtihad

Usaha, tenaga, industri.
Usaha seorang faqhi untuk merumuskan aturan-aturan berdasarkan bukti yang terdapat dalam sumber-sumber Islam.

Ditanggung tetapi tidak dilaporkan

Kerugian yang telah berlaku dalam tempoh yang dinyatakan, biasanya dalam satu tahun kewangan, tetapi belum (IBNR) dilaporkan kepada pengendali Takaful pada tarikh yang diambil kira.

Pampasan

Pemulihan kepada pihak yang menuntut kerugian sama ada melalui bayaran, pembaikan atau penggantian.

Takaful Keluarga Individu

Kontrak yang menyediakan manfaat Takaful yang dibayar kepada individu apabila kematian/kemalangan yang menyebabkan kecacatan atau pendapatan berkala kepada peserta pada masa persaraan.

Berkaitan pelaburan

Kontrak di mana manfaat sijil pada bila-bila masa berubah mengikut nilai aset-aset Takaful yang terletak di bawahnya pada masa tersebut.

Istisna’

Pembelian awal barang-barang atau bangunan.
Satu jenis kontrak untuk membeli barang dengan spesifikasi atau pesanan, di mana harga dibayar muka atau secara progresif mengikut kemajuan kerja. Sebagai contoh, untuk membeli rumah yang belum dibina, bayaran akan dibuat kepada pembina mengikut tahap kerja yang selesai.

Jenis pembiayaan ini, bersama-sama dengan Salam, digunakan sebagai mekanisme pembelian, sementara Marabahah dan Bai Bithaman Ajil digunakan untuk pembiayaan jualan.

J

Nama

Definisi

Ju’alah

Harga yang ditetapkan untuk menjalankan perkhidmatan. Digunakan oleh beberapa institusi kewangan Islam. Caj bank dan komisen telah ditafsirkan sebagai Ju’alah oleh para fuqaha dan oleh itu dianggap sah.

K

 

Nama

Definisi

Kafalah

Jaminan
Prinsip Shariah yang mengatur jaminan. Ia digunakan dalam urus niaga hutang jika peminjam gagal membayar.

L

 

Nama

Definisi

Pinjaman (dengan caj perkhidmatan)

Terdapat bank Islam yang menyediakan pinjaman dengan caj perkhidmatan. Majlis Akademi Fiqh Islam telah mengesahkan bahawa dibenarkan untuk mengenakan bayaran perkhidmatan yang berkaitan dengan pinjaman yang ditawarkan oleh bank Islam, asalkan bayaran itu berkaitan dengan perbelanjaan perkhidmatan.

Caj perkhidmatan hanya boleh dikira dengan tepat setelah semua perbelanjaan pentadbiran telah ditanggung (pada akhir tahun). Walau bagaimanapun, adalah dibenarkan untuk mengenakan caj anggaran kepada pelanggan, dan kemudian memulangkan/menuntut perbezaannya apabila perbelanjaan sebenar diketahui.

M

 

Nama

Definisi

Maysir

Perjudian
Salah satu daripada tiga larangan asas dalam kewangan Islam (yang lainnya ialah riba dan gharar). Larangan terhadap maysir sering digunakan sebagai asas untuk kritikan terhadap amalan kewangan konvensional seperti spekulasi, insurans konvensional dan derivatif.

Perubatan dan Kesihatan

Kontrak yang menyediakan manfaat rawatan perubatan yang ditentukan seperti kos hospitalisasi, Takaful pembedahan dan yuran perundingan doktor bagi melindungi risiko seseorang dikesan mengalami penyakit tertentu atau mengalami kecederaan akibat kemalangan.

Jadual Kematian

Jadual statistik yang menunjukkan kadar kematian pada setiap usia, biasanya dinyatakan sebagai bilangan kematian bagi setiap seribu orang.

Mu’amalat

Transaksi ekonomi
Sewaan tanah atau pokok buah-buahan untuk wang atau bagi mendapat bahagian daripada hasil tanaman.

Mudarabah

Pembiayaan amanah, perkongsian keuntungan
Sebuah perkongsian pelaburan di mana pelabur (rab al maal) menyediakan modal kepada usahawan (Mudarib) untuk menjalankan aktiviti perniagaan atau pelaburan. Walaupun keuntungan dikongsi dalam nisbah yang telah dipersetujui, kerugian ditanggung oleh pelabur sahaja. Mudarib hanya akan kehilangan bahagian pendapatan yang dijangka sahaja.

Pelabur tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam pengurusan perniagaan, tetapi dia boleh menetapkan syarat-syarat yang akan memastikan pengurusan wangnya lebih baik. Dalam erti kata ini, Mudarabah kadang-kadang dirujuk sebagai perkongsian lelap.

Mudarabah bersama boleh wujud antara pelabur dan bank secara berterusan. Pelabur mengekalkan dana mereka dalam dana khas dan berkongsi keuntungan sebelum peringkat penyelesaian akhir. Banyak dana pelaburan Islam beroperasi berdasarkan Mudarabah bersama.

Mudarib

Usahawan dalam kontrak Mudarabah
Pengurus pelaburan atau usahawan dalam Mudarabah yang meletakkan dana pelabur dalam projek atau portfolio untuk mendapat bahagian keuntungan. Mudarabah serupa dengan pelbagai jenis aset yang dipegang dalam portfolio pengurusan aset diskresionari.

Muqasah

Penyelesaian hutang melalui urus niaga bertentangan.

Murabahah

Pembiayaan kos tambahan
Sejenis kredit yang membolehkan pelanggan membuat pembelian tanpa perlu mengambil pinjaman berbunga. Bank membeli barangan dan menjualnya kepada pelanggan secara tertangguh.

Harga termasuk margin keuntungan yang disetujui oleh kedua-dua pihak. Pembayaran, biasanya dalam ansuran, dinyatakan dalam kontrak. Kesahihan teknik pembiayaan ini telah dipersoalkan kerana persamaannya dengan riba. Namun, Murabahah moden telah menjadi teknik pembiayaan paling popular di kalangan bank-bank Islam, digunakan secara meluas untuk kewangan pengguna, hartanah, pembelian jentera dan untuk pembiayaan perdagangan jangka pendek.

Musharakah

Usaha sama, perkongsian keuntungan dan kerugian
Perkongsian pelaburan di mana semua rakan kongsi berhak mendapat bahagian keuntungan projek dalam nisbah yang dipersetujui bersama. Kerugian dikongsi secara berkadar dengan jumlah yang dilaburkan.

Semua rakan kongsi dalam Musharakah menyumbang dana dan mempunyai hak untuk mengamalkan kuasa eksekutif dalam projek tersebut, serupa dengan struktur perkongsian konvensional dan pemilikan saham undian dalam syarikat terhad. Susunan pembiayaan ekuiti ini dianggap secara meluas sebagai bentuk pembiayaan Islam yang paling murni.

Dua bentuk utama Musharakah ialah: Musharakah Kekal dan Musharakah Berkurangan. Di bawah Musharakah Kekal, sebuah bank Islam mengambil bahagian dalam ekuiti projek dan menerima bahagian keuntungan secara berkadar. Tempoh kontrak tidak ditentukan, menjadikannya sesuai untuk membiayai projek di mana dana diikatkan untuk jangka masa yang panjang.

Musharakah Berkurangan: Ini membolehkan penyertaan ekuiti dan perkongsian keuntungan secara berkadar, dan menyediakan kaedah di mana bank boleh terus mengurangkan ekuitinya dalam projek, akhirnya memindahkan hakmilik aset kepada peserta. Kontrak memperuntukkan bayaran atas bahagian bank dalam keuntungan untuk ekuiti yang dipegang oleh bank.

Pada masa yang sama, usahawan membeli sebahagian daripada ekuiti bank, secara berperingkat-peringkat mengurangkannya sehingga bank tidak mempunyai ekuiti dan dengan itu berhenti menjadi rakan kongsi.

N

 

Nama

Definisi

Tuntutan bersih

Tuntutan bersih yang dibayar untuk tuntutan belum dibayar pada awal tahun ditambah peruntukan bagi tuntutan belum dibayar pada akhir tahun.

Sumbangan bersih

Sumbangan kasar dikurangkan dengan semua sumbangan ReTakaful yang perlu dibayar.

Pelaburan bersih

Pulangan pendapatan daripada pelaburan dikurangkan dengan kadar dan cukai.

Nisab

Had pengecualian
Had pengecualian untuk pembayaran Zakat, yang berbeza untuk jenis kekayaan yang berbeza.

P

Nama

Definisi

Akaun peserta

Akaun untuk mengkreditkan bahagian sumbangan daripada peserta untuk tujuan pelaburan/simpanan.

Akaun khas peserta

Akaun untuk mengkreditkan bahagian sumbangan daripada peserta untuk tujuan Tabarru '.

Perjanjian berkadar

Kontrak di mana pengendali takaful dan operator reTakaful menyertai secara berkadar dalam sumbangan dan kerugian pada setiap risiko yang termasuk dalam skop kontrak.

Q

Qard

Pinjaman

Qard Hasan

Pinjaman berkat
Kontrak pinjaman antara dua pihak untuk kesejahteraan sosial atau untuk pembiayaan rentas jangka pendek. Bayaran balik adalah untuk jumlah yang sama dengan jumlah yang dipinjam. Peminjam boleh membayar lebih daripada jumlah yang dipinjam selama ia tidak dinyatakan dalam kontrak.

Kebanyakan bank Islam memberikan pinjaman tanpa faedah kepada pelanggan yang memerlukan. Pandangan Islam mengenai pinjaman (qard) adalah bahawa terdapat tanggungjawab moral untuk memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa bayaran, kerana seseorang memohon pinjaman hanya jika dia memerlukannya.

Terdapat bank Islam yang memberikan pinjaman tanpa faedah kepada pemegang akaun pelaburan dengan mereka; dan ada yang memperluaskan kepada semua pelanggan bank; ada juga yang menghadkannya kepada pelajar yang memerlukan dan kumpulan sosial yang lebih lemah; dan ada yang memberikan pinjaman tanpa faedah kepada pengeluar kecil, petani, dan usahawan yang tidak mendapat pembiayaan dari sumber lain.

Qimr

Perjudian
Perjanjian di mana pemilikan harta bergantung pada kejadian yang tidak pasti. Secara tersirat, ia digunakan untuk perjanjian di mana terdapat kerugian yang pasti untuk satu pihak dan keuntungan untuk pihak lain, tanpa menentukan pihak mana yang akan untung dan yang akan rugi.

R

Rab al maal

Pelabur dalam kontrak Mudarabah.

Rahn

Jaminan
Penyelesaian di mana aset bernilai diletakkan sebagai jaminan untuk hutang. Jaminan boleh dijual jika terdapat kegagalan bayaran.

Deposit Pengendali reTakaful

Jumlah yang didepositkan atau disimpan oleh Pengendali Takaful sebagai jaminan untuk pelaksanaan kontrak reTakaful oleh Pengendali reTakaful.

Kadar Retensi

Nisbah sumbangan bersih terhadap jumlah sumbangan langsung dan retakaful yang diterima dalam Malaysia.

Riba

Faedah
Penambahan, tambahan, pulangan atau keuntungan yang tidak adil yang diperoleh oleh pemberi pinjaman sebagai syarat pinjaman. Sebarang kadar pulangan yang bebas risiko atau "jaminan" dalam pinjaman atau pelaburan adalah riba. Riba dalam semua bentuknya adalah diharamkan dalam Islam.

Dalam istilah konvensional, riba dan "faedah" digunakan secara bergantian, walaupun konsep undang-undang melampaui faedah.

Riba al Buyu’

Riba perdagangan
Juga dikenali sebagai riba al fadl.

Transaksi jualan di mana komoditi ditukar dengan jumlah yang tidak sama daripada komoditi yang sama dan penghantaran ditangguhkan. Untuk mengelakkan riba al buyu, pertukaran komoditi dari kedua belah pihak mestilah sama dan segera. Riba al buyu dilarang oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk menghalang riba (faedah) daripada meresap ke dalam ekonomi.

Riba al Duyun

Riba hutang
Juga dikenali sebagai riba al nasia. Riba hutang adalah amalan lazim di kalangan Arab pada zaman pra-Islam. Ia boleh berlaku sebagai penambahan yang berlebihan atas modal asal yang diberikan sebagai syarat wajib untuk memberikan pinjaman.

Sebaliknya, jumlah tambahan yang melebihi modal asal dikenakan jika peminjam gagal untuk membayar pada tarikh yang ditetapkan. Masa yang diberikan lebih lama untuk pembayaran dengan bayaran tambahan. Jika peminjam gagal membayar lagi, jumlah yang berlebihan lagi dikenakan, dan seterusnya.

Rider

Lampiran kepada sijil yang mengubah syarat sedia ada dengan memperluaskan manfaat.

S

Sadaqah

Sumbangan sukarela untuk tujuan kebajikan.

Salam

Pembelian awal
Pembayaran awal bagi barang yang akan dihantar pada tarikh pada masa akan datang yang telah ditentukan.

Shariah

Jurisprudens Islam.
Undang-undang biasa Islam yang bersumber dari tiga sumber iaitu al-Quran, Hadis dan Sunnah. Produk yang "patuh Shariah" memenuhi keperluan undang-undang Islam.

"Lembaga Shariah" adalah jawatankuasa cendekiawan Islam yang bersedia untuk memberikan panduan dan menyelia institusi kewangan Islam dalam pembangunan produk yang patuh Shariah.

"Penasihat Shariah" adalah seorang sarjana Islam berpengalaman dan bebas yang memberi nasihat kepada institusi Islam mengenai pematuhan produk dan perkhidmatan berkaitan undang-undang Islam.

Surplus pada tarikh penilaian

Kelebihan dana Takaful yang dibawa ke hadapan berbanding tanggungan aktuari dana Takaful perniagaan keluarga.

T

Ta’widh

Penangguhan sengaja dalam pembayaran
Penalti yang disepakati oleh pihak-pihak berkontrak sebagai pampasan yang boleh dituntut oleh pemiutang apabila pembayar hutang gagal atau lewat dalam memenuhi kewajipannya untuk membayar balik hutang.

Tabarru’

Sebahagian daripada sumbangan peserta bagi tujuan bantuan bersama dan digunakan untuk membayar tuntutan yang dikemukakan oleh pemiutang yang layak.

Takaful

Jaminan bersama yang diberikan oleh sekumpulan orang daripada risiko yang dikenal pasti atau malapetaka yang menimpa kehidupan, harta benda atau apa-apa bentuk benda berharga.

Anuiti Takaful

Kontrak yang menyediakan aliran pendapatan berkala semasa persaraan untuk tempoh yang bergantung pada jangka hayat manusia.

Tawarrug

Murabahah Terbalik
Dalam pembiayaan peribadi, pelanggan dengan keperluan yang sebenar membeli barang dengan kredit dari bank secara pembayaran tertangguh, dan kemudian segera menjualnya untuk wang tunai kepada pihak ketiga. Dengan cara ini, pelanggan memperolehi wang tunai tanpa mengambil pinjaman berasaskan faedah.

Tijari

Perdagangan komersial

Kerugian keseluruhan

Kerugian dengan saiz tertentu sehingga tidak ada nilai yang tinggal.

U

Ujrah

Bayaran
Caj kewangan untuk menggunakan perkhidmatan atau manfaat (gaji, elaun, komisen, dan lain-lain)

Keuntungan/Rugi Penajajaminan

Pendapatan sumbangan yang diperoleh dikurangkan dengan tuntutan bersih, komisen, dan kos pengurusan.

Sumbangan Belum Diperoleh

Sumbangan yang telah diterima berdasarkan risiko yang masih belum tamat tempoh pada akhir tempoh perakaunan bekalan.

Uqud al-Mu’awadhat

Kontrak pertukaran

Uqud al-Tabarruat

Kontrak amal jariah

Urbun

Deposit
Wang pendahuluan yang membentuk bahagian daripada pembayaran harga barang atau perkhidmatan yang dibayar terlebih dahulu, tetapi akan dirampas jika transaksi dibatalkan. Wang yang dirampas dianggap sebagai hibah (hadiah)

W

Nama

Definisi

Wakalah

Agensi
Kuasa penuh peguam: di mana wakil dilantik untuk melakukan transaksi bagi pihak orang lain.

Dalam operasi Takaful, Wakalah merujuk kepada kontrak agensi, yang mungkin melibatkan bayaran kepada ejen.

Waqf

Kepercayaan amal
Banyak= Awkaf, Awqaf. Endowmen atau kepercayaan amal ditubuhkan untuk tujuan Islam (biasanya untuk pendidikan, masjid atau orang miskin). Ia melibatkan mengikat harta secara kekal supaya ia tidak boleh dijual, diwarisi atau disumbangkan.

Z

Nama

Definisi

Zakat

Cukai agama
Sumbangan wajib bagi setiap umat Islam yang kaya dan dibayar kepada negara Islam, atau diagihkan kepada golongan miskin.

Terdapat dua jenis zakat: Zakat al Fitr, yang perlu dibayar oleh setiap orang Islam yang mampu pada akhir Ramadan. Ini juga disebut Zakat al Nafs (cukai pungutan).

Zakat al Maal adalah cukai tahunan ke atas kekayaan seorang Muslim atas tahap tertentu. Kadar yang dibayar berbeza mengikut jenis harta yang dimiliki.

ms_MYMalay
map-mlre
Malaysian Life Reinsurance Group

Unit 39-A-6, Level 39, Tower A, Menara UOA Bangsar, No. 5 Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur
Malaysia

Hotline: –
Tel: 603 2780 6611
Fax: 603 2780 6622
Email: [email protected]
Web: Malaysian Life Reinsurance Group

Malaysian Life Reinsurance Group
zurich-for-map
Zurich Takaful Malaysia Berhad

Level 23A, Mercu 3, No 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2109 6000
Fax: 603 2109 6888
Emailc: [email protected]
Web: Zurich Takaful Malaysia Berhad

Zurich Takaful Malaysia Berhad
takafulikhlas-for-map
Takaful Ikhlas General Berhad

IKHLAS Point, Menara 11A, Avenue 5, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 603 2723 9696
Fax: 603 2723 9998
Email: [email protected]
Web: Takaful Ikhlas Family Berhad

Takaful Ikhlas General Berhad
takafulmalaysia-for-map
Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad

Menara Takaful Malaysia, No.4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.

Hotline: 1300 8 TAKAFUL(825 2385)
Tel: 603 2268 1984
Fax: 603 2274 0237
Email: [email protected]
Web: Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad
munich-re-aia-new
Munich Re Retakaful

Suite 13.1, Level 13, Menara IMC, 8 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2380 8421
Fax: 603 2032 5955
Email: –
Web: https:Munich Re Retakaful

Munich Re Retakaful
malaysia-re-for-map
Malaysian Re

12th Floor, Bangunan Malaysian Re, No 17, Lorong Dungun, Damansara Heights, 50490 KUALA LUMPUR

Hotline: –
Tel: 603 2096 8000
Fax: 603 2096 7000
Email: [email protected]
Web: Malaysian Re

Malaysian Re
etiqa-general-map
Hong Leong MSIG Takaful Berhad

Level 5, Tower B, PJ City Development, No.15A, Jalan 219, Seksyen 51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor

Hotline: –
Tel: 603 7650 1800
Fax: 603 7620 6730
Email: [email protected]
Web: Hong Leong MSIG Takaful Berhad

Hong Leong MSIG Takaful Berhad
great-eastern-map
Great Eastern Takaful Berhad

Menara Great Eastern, 303 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8338
Tel: 603 4259 8338
Fax:603 4259 8808
Email: [email protected]
Web: Great Eastern Takaful Berhad

Etiqa General Takaful Berhad
fwd-map
FWD Takaful Berhad

Level 29 Menara Shell, 211 Jalan Tun Sambanthan, Brickfields 50470 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 1300 13 7988
Fax: 603 2710 7800
Email: [email protected]
Web: FWD Takaful

FWD Takaful Berhad
zurich-for-map
Zurich General Takaful Malaysia Berhad

Level 23A, Mercu 3, No 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2109 6000
Fax: 603 2109 6888
Emailc: [email protected]
Web: Zurich Takaful Malaysia Berhad

Zurich General Takaful Malaysia Berhad
takafulikhlas-for-map
Takaful Ikhlas Family Berhad

IKHLAS Point, Menara 11A, Avenue 5, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 603 2723 9696
Fax: 603 2723 9998
Email: [email protected]
Web: Takaful Ikhlas Family Berhad

Takaful Ikhlas Family Berhad
takafulmalaysia-for-map
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Menara Takaful Malaysia, No.4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.

Hotline: 1300 8 TAKAFUL(825 2385)
Tel: 603 2268 1984
Fax: 603 2274 0237
Email: [email protected]
Web: Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
swiss-re-for-map
Swiss Re Retakaful

Swiss Re Retakaful, Swiss Reinsurance Company Ltd, Kuala Lumpur Branch, No.10 Persiaran KLCC Level 13A-2, Capital Tower @ Platinum Park

Hotline: –
Tel: 603 2118 3800
Fax: 603 2118 3811
Email: –
Web: Swiss Re Retakaful

Swiss Re Retakaful
sunlife-for-map
Sun Life Malaysia Takaful Berhad

Level 11, 338, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur

Hotline1 300 88 5055
Tel603 2612 3600
Fax603 2614 3550
[email protected]
Web: Sun Life Malaysia Takaful Berhad

Sun Life Malaysia Takaful Berhad
prudential-map
Prudential BSN Takaful Berhad

Tingkat 13, Menara Prudential, Persiaran TRX Barat, 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2053 7188
Fax: 603 2026 7688
Email: [email protected]
Web: Prudential BSN Takaful Berhad

Prudential BSN Takaful Berhad
etiqa-general-2-map
Etiqa General Takaful Berhad

Level 21, Tower C, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8888
Tel: 603 2297 1888
Fax: 603 2297 1800
Email: [email protected]

Etiqa General Takaful Berhad
etiqa-famili-2-map
Etiqa Family Takaful Berhad

Level 20, Tower B, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8888
Tel: 603 2297 1888
Fax: 603 2297 1800
Email: [email protected]

Etiqa Family Takaful Berhad
AmMetLife Takaful Berhad

Level 23, Menara 1 Sentrum, No. 201,
Jalan Tun Sambanthan, 50470 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 88 8800
Tel: 603-2271 8000
Fax: 603-2171 3000
Email: [email protected]

AmMetLife Takaful Berhad
AIA PUBLIC Takaful Bhd.

Level 14, Menara AIA, 99, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Hotline: 1 300 88 8922
Tel: 603 2037 1333
Fax: 603 2056 3690
Email: [email protected]

AIA PUBLIC Takaful Bhd.