Jawatankuasa Kecil MTA

Jawatankuasa Kecil memainkan peranan penting dalam kemajuan organisasi daripada pembangunan strategi baru hinggalah memupuk pertumbuhan. Bersama-sama, kami berusaha untuk memberi impak yang bermakna dalam industri dan komuniti.

Peranan dan Tanggungjawab Jawatankuasa Kecil
 • Menyemak, membangunkan dan mencadangkan kepada Jawatankuasa Pengurusan serta menyesuaikan bila perlu, mengenai pembangunan perakaunan, cukai dan pelaburan yang mempengaruhi industri Takaful;
 • Menyumbang kepada pembangunan pelaporan kewangan dan perakaunan untuk industri Takaful melalui kerjasama yang rapat dengan badan perakaunan;
 • Berkomunikasi secara berkala dengan ahli-ahli mengenai isu-isu dan pembangunan yang mempengaruhi amalan Takaful dalam hal perakaunan, cukai dan pelaburan;
 • Memulakan program pendidikan untuk pengguna dan rakan kongsi dalam meningkatkan kesedaran mengenai operasi dan perkhidmatan Takaful Keluarga;
 • Berkomunikasi dengan pihak berkuasa yang berkaitan (cth: Bank Negara Malaysia) dan industri lain (cth: Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) dan mendapatkan maklum balas mengenai isu-isu yang berkenaan;
 • Menyediakan khidmat nasihat, kepakaran dan mewakili MTA dalam mana-mana jawatankuasa bersama dengan LIAM dan/atau PIAM dan jawatankuasa berkaitan.
 • Untuk menyemak, membangunkan dan mencadangkan kepada Jawatankuasa Pengurusan serta menyesuaikan bila perlu, mengenai inisiatif industri yang berkaitan dengan Teknikal/Operasi/Teknologi untuk memperkukuh operasi Pengendali Takaful;
 • To initiate and undertake research and development for the Takaful industry by way of reviewing new and existing regulations issues by Government Agencies, Bank Negara Malaysia (BNM), Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) etc.;
 • Untuk memulakan program pendidikan untuk pengguna dan rakan kongsi dalam meningkatkan kesedaran berkaitan operasi dan perkhidmatan Takaful Keluarga;
 • Untuk berkomunikasi dan mewakili industri dalam mana-mana penglibatan dengan Bank Negara Malaysia dan rakan kongsi industri lain (contohnya Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM)) dan mendapatkan maklum balas mengenai isu-isu tersebut.
 • Untuk menyemak, membangunkan dan mencadangkan kepada Jawatankuasa Pengurusan serta menyesuaikan bila perlu, mengenai inisiatif industri yang berkaitan dengan Teknikal/Operasi/Teknologi untuk memperkukuh operasi Pengendali Takaful;
 • To initiate and undertake research and development for the Takaful industry by way of reviewing new and existing regulations issues by Government Agencies, Bank Negara Malaysia (BNM), Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) etc.;
 • Untuk memulakan program pendidikan untuk pengguna dan rakan kongsi dalam meningkatkan kesedaran berkaitan operasi dan perkhidmatan Takaful Keluarga;
 • To communicate and represent the industry in any engagement with Bank Negara Malaysia and others industry associates (i.e. Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM)) and obtain feedback on the issues;
 • Untuk membangunkan dan merumuskan strategi bagi meningkatkan retensi sumbangan Retakaful dalam ekonomi tempatan.
 • Untuk mengkaji semula dan mencadangkan kepada Jawatankuasa Pengurusan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan Retakaful di dalam Persatuan dan di dalam industri Takaful.
 • Untuk mewujudkan sinergi strategi perniagaan Retakaful dengan Pengendali Takaful dalam meningkatkan kapasiti, kebolehan teknikal dan meningkatkan daya saing industri.
 • Untuk memulakan dan menjalankan penyelidikan dan pembangunan bagi industri dalam mencipta pelan saluran pengagihan yang lebih luas dan inovatif serta mencadangkan inisiatif baru industri kepada Jawatankuasa Pengurusan.
 • Untuk mencipta kohesi dan sinergi dalam persekitaran antara Pengendali Takaful dengan meningkatkan bahagian pasaran Takaful melalui semua saluran yang tersedia.
 • Untuk menasihati dan membangun peraturan dan perundangan yang perlu untuk pengantara
 • Untuk memberi nasihat dan membangunkan latihan dan pembangunan berkaitan industri;
 • Mengemukakan perkara dan cadangan dari Jawatankuasa Kecil kepada Jawatankuasa Pengurusan (MC) untuk kelulusan dan nasihat.
 • Untuk memulakan dan menjalankan penyelidikan dan pembangunan bagi industri dalam mencipta pelan saluran pengagihan yang lebih luas dan inovatif serta mencadangkan inisiatif baru industri kepada Jawatankuasa Pengurusan.
 • Untuk mencipta kohesi dan sinergi persekitaran antara Pengendali Takaful dengan meningkatkan jumlah pasaran Takaful di mana produk diagihkan melalui semua saluran yang ada.
 • Untuk menasihati dan membangun peraturan dan perundangan yang perlu untuk pengantara
 • Untuk memberi nasihat dan membangunkan latihan dan pembangunan berkaitan industri;
 • Mengemukakan perkara dan cadangan dari Jawatankuasa Kecil kepada Jawatankuasa Pengurusan (MC) untuk kelulusan dan nasihat.
 • Untuk memastikan perbincangan dan cadangan yang berkesan diajukan kepada Jawatankuasa Pengurusan berkenaan terbitan baru atau keperluan perundangan dan garis panduan sedia ada tentang implikasi yang mungkin timbul apabila berlakunya perubahan dalam keperluan peraturan tersebut;
 • Untuk membentuk, menyelaras, dan mengadakan perbincangan dan sesi penerangan kepada syarikat-syarikat ahli untuk memastikan keperluan Syariah dan pematuhan difahami dengan betul dan dilaksanakan sewajarnya;
 • Untuk mempertimbangkan aspek peraturan tentang isu-isu yang berkaitan dalam jawatankuasa kecil/ kerja MTA lain jika perlu;
 • Untuk mempertimbangkan isu-isu umum industri yang mungkin mempunyai impak yang signifikan terhadap operasi industri;
 • Untuk memberi nasihat dan pandangan tentang perubahan garis panduan/dokumen/perjanjian undang-undang MTA seperti Perjanjian Takaful Antar (ITA) dan lain-lain.
 • Untuk bertindak sebagai jawatankuasa pemantauan peringkat tinggi dan sebagai platform komunikasi MTA dan mengesyorkan penyelesaian yang sesuai kepada Jawatankuasa Pengurusan.
 • Merancang dan mewujudkan strategi aktiviti perhubungan awam untuk MTA.
 • Menganjurkan majlis perhubungan awam untuk MTA.
 • Menguruskan perhubungan awam dan perhubungan media berkaitan isu-isu industri.
 • Merumuskan dan menyelaras aktiviti, seminar dan program untuk pembangunan industri.
 • Memberi nasihat dan kepakaran dalam perniagaan dan operasi Takaful Am dan isu-isu yang berkaitan dalam industri, dan pada masa yang sama, mengesyorkan penyelesaian kepada Jawatankuasa Pengurusan.
 • Mengesyorkan kepada Jawatankuasa Pengurusan tentang inisiatif industri untuk memperkuatkan operasi pengendali Takaful.
 • Merumuskan metodologi dan pendekatan umum untuk penerimaan industri.
 • Memulakan dan menjalankan penyelidikan untuk industri dalam mencipta pelbagai rangkaian pelan Takaful Keluarga dan Am yang inovatif serta persekitaran perniagaan;
 • Memulakan dan menjalankan penyelidikan dan pembangunan untuk industri Takaful dengan meninjau isu-isu peraturan baru dan sedia ada oleh agensi kerajaan, Bank Negara Malaysia (BNM) dan lain-lain.
 • Berhubung dengan pihak kawal selia dan industri yang berkaitan (contohnya Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) dan Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM)) dan memperoleh maklum balas mengenai isu-isu tersebut.
 • • Melihat faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi kos tuntutan dan penyelenggaraan. Ini termasuk mengenal pasti pendorong peningkatan kos tuntutan dan punca masalah untuk sebarang isu penyelenggaraan. Ini termasuklah tetapi tidak terhad kepada reka bentuk dan pembangunan produk, amalan-penajajaminan, amalan tuntutan, trend di hospital dan doktor, tingkah laku pelanggan, kuasa agensi dan pihak berkuasa, Kementerian Kesihatan, Persatuan Hospital Swasta Malaysia, dan lain-lain.
 • Memberi nasihat, kepakaran dan mewakili MTA dalam mana-mana jawatankuasa bersama dengan LIAM dan/atau PIAM dan jawatankuasa berkaitan yang lain.
 • Memulakan program pendidikan untuk pengguna dan rakan kongsi untuk membina dan meningkatkan kesedaran mengenai tuntutan dan perkhidmatan Takaful.
 • Untuk menyemak dan mengesyorkan kepada Jawatankuasa Pengurusan (MC) mengenai perkara-perkara berkenaan Penguatkuasaan dan Syariah yang berkaitan dengan Persatuan dan mengenai isu-isu dalam Industri Takaful untuk perbincangan lanjut atau kelulusan;
 • Untuk membincangkan pandangan penguatkuasaan berkaitan dengan isu-isu lain dalam jawatankuasa/ jawatankuasa kerja MTA jika diperlukan;
 • Untuk meninjau dan membincangkan proses kerja yang perlu dilaksanakan bagi memastikan pelaksanaan lancar penguatkuasaan yang relevan ke dalam rangka kerja operasi organisasi;
 • Untuk membincangkan isu-isu biasa industri yang mungkin mempunyai kesan yang signifikan terhadap operasi industri;
 • Untuk memberikan maklum balas, menjamin dan mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan inisiatif Persatuan, produk dan perkhidmatan baru, termasuk kontrak, perjanjian atau dokumen lain yang akan dilaksanakan oleh MTA sebagai persatuan dengan pihak lain;
 • Untuk menilai dan memberikan kajian impak mengenai garis panduan/piawaian/kertas konsep/Undang-undang baharu oleh BNM dan badan-badan pengawalseliaan lain;
 • Untuk memeriksa dan memberi nasihat mengenai perubahan garis panduan / kontrak / dokumen MTA / perjanjian undang-undang seperti Perjanjian Inter Takaful (ITA) dan lain-lain;
 • Untuk membantu dan memberi nasihat kepada pihak yang berkaitan mengenai perkara-perkara Syariah dan Penguatkuasaan berkenaan Persatuan, seperti peguam syarie, juruaudit atau penasihat lain, atas permintaan;
 • Untuk berkomunikasi dengan pengawal selia yang berkaitan dan mendapatkan maklum balas tentang isu-isu yang dibangkitkan;
 • Untuk meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Penguatkuasaan dan Syariah yang semakin berkembang dan menyediakan sokongan dan penyelarasan dengan jawatankuasa MTA lain dan lain-lain pihak yang berkaitan.
ms_MYMalay
map-mlre
Malaysian Life Reinsurance Group

Unit 39-A-6, Level 39, Tower A, Menara UOA Bangsar, No. 5 Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur
Malaysia

Hotline: –
Tel: 603 2780 6611
Fax: 603 2780 6622
Email: [email protected]
Web: Malaysian Life Reinsurance Group

Malaysian Life Reinsurance Group
zurich-for-map
Zurich Takaful Malaysia Berhad

Level 23A, Mercu 3, No 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2109 6000
Fax: 603 2109 6888
Emailc: [email protected]
Web: Zurich Takaful Malaysia Berhad

Zurich Takaful Malaysia Berhad
takafulikhlas-for-map
Takaful Ikhlas General Berhad

IKHLAS Point, Menara 11A, Avenue 5, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 603 2723 9696
Fax: 603 2723 9998
Email: [email protected]
Web: Takaful Ikhlas Family Berhad

Takaful Ikhlas General Berhad
takafulmalaysia-for-map
Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad

Menara Takaful Malaysia, No.4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.

Hotline: 1300 8 TAKAFUL(825 2385)
Tel: 603 2268 1984
Fax: 603 2274 0237
Email: [email protected]
Web: Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad
munich-re-aia-new
Munich Re Retakaful

Suite 13.1, Level 13, Menara IMC, 8 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2380 8421
Fax: 603 2032 5955
Email: –
Web: https:Munich Re Retakaful

Munich Re Retakaful
malaysia-re-for-map
Malaysian Re

12th Floor, Bangunan Malaysian Re, No 17, Lorong Dungun, Damansara Heights, 50490 KUALA LUMPUR

Hotline: –
Tel: 603 2096 8000
Fax: 603 2096 7000
Email: [email protected]
Web: Malaysian Re

Malaysian Re
etiqa-general-map
Hong Leong MSIG Takaful Berhad

Level 5, Tower B, PJ City Development, No.15A, Jalan 219, Seksyen 51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor

Hotline: –
Tel: 603 7650 1800
Fax: 603 7620 6730
Email: [email protected]
Web: Hong Leong MSIG Takaful Berhad

Hong Leong MSIG Takaful Berhad
great-eastern-map
Great Eastern Takaful Berhad

Menara Great Eastern, 303 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8338
Tel: 603 4259 8338
Fax:603 4259 8808
Email: [email protected]
Web: Great Eastern Takaful Berhad

Etiqa General Takaful Berhad
fwd-map
FWD Takaful Berhad

Level 29 Menara Shell, 211 Jalan Tun Sambanthan, Brickfields 50470 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 1300 13 7988
Fax: 603 2710 7800
Email: [email protected]
Web: FWD Takaful

FWD Takaful Berhad
zurich-for-map
Zurich General Takaful Malaysia Berhad

Level 23A, Mercu 3, No 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2109 6000
Fax: 603 2109 6888
Emailc: [email protected]
Web: Zurich Takaful Malaysia Berhad

Zurich General Takaful Malaysia Berhad
takafulikhlas-for-map
Takaful Ikhlas Family Berhad

IKHLAS Point, Menara 11A, Avenue 5, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur

Hotline: –
Tel: 603 2723 9696
Fax: 603 2723 9998
Email: [email protected]
Web: Takaful Ikhlas Family Berhad

Takaful Ikhlas Family Berhad
takafulmalaysia-for-map
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Menara Takaful Malaysia, No.4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.

Hotline: 1300 8 TAKAFUL(825 2385)
Tel: 603 2268 1984
Fax: 603 2274 0237
Email: [email protected]
Web: Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
swiss-re-for-map
Swiss Re Retakaful

Swiss Re Retakaful, Swiss Reinsurance Company Ltd, Kuala Lumpur Branch, No.10 Persiaran KLCC Level 13A-2, Capital Tower @ Platinum Park

Hotline: –
Tel: 603 2118 3800
Fax: 603 2118 3811
Email: –
Web: Swiss Re Retakaful

Swiss Re Retakaful
sunlife-for-map
Sun Life Malaysia Takaful Berhad

Level 11, 338, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur

Hotline1 300 88 5055
Tel603 2612 3600
Fax603 2614 3550
[email protected]
Web: Sun Life Malaysia Takaful Berhad

Sun Life Malaysia Takaful Berhad
prudential-map
Prudential BSN Takaful Berhad

Tingkat 13, Menara Prudential, Persiaran TRX Barat, 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 888 622
Tel: 603 2053 7188
Fax: 603 2026 7688
Email: [email protected]
Web: Prudential BSN Takaful Berhad

Prudential BSN Takaful Berhad
etiqa-general-2-map
Etiqa General Takaful Berhad

Level 21, Tower C, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8888
Tel: 603 2297 1888
Fax: 603 2297 1800
Email: [email protected]

Etiqa General Takaful Berhad
etiqa-famili-2-map
Etiqa Family Takaful Berhad

Level 20, Tower B, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 13 8888
Tel: 603 2297 1888
Fax: 603 2297 1800
Email: [email protected]

Etiqa Family Takaful Berhad
AmMetLife Takaful Berhad

Level 23, Menara 1 Sentrum, No. 201,
Jalan Tun Sambanthan, 50470 Kuala Lumpur

Hotline: 1 300 88 8800
Tel: 603-2271 8000
Fax: 603-2171 3000
Email: [email protected]

AmMetLife Takaful Berhad
AIA PUBLIC Takaful Bhd.

Level 14, Menara AIA, 99, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Hotline: 1 300 88 8922
Tel: 603 2037 1333
Fax: 603 2056 3690
Email: [email protected]

AIA PUBLIC Takaful Bhd.